Welkom op Klompkesilen.nl, de officiële website van de Stichting Klompkesilen.

Dit jaar ozaterdag 2 juli is het IFKK Klompkesilen in Gaastmeer, onder het kopje Agenda is de informatie te vinden.

Op onze site kun je verder alles vinden over onze stichting, over onze klomp klasse, over het kampioenschap dat komen gaat of net is geweest en onder IFKK kan je teruglezen hoe het in de afgelopen jaren is gegaan.

Verder willen we jullie via deze site zoveel mogelijk op de hoogte houden van alle activiteiten rondom de stichting en alles wat te maken heeft met het Klompkesilen…. de kleinste en de leukste officiële eenheidsklasse van Nederland !!!


Fryske klasse.

It kin wêze dat dyn skoalle yn foargeande jierren al boupakketten foar de bou fan in Fryske sylklomp oanskaft hat. Dizze klompen kinne wer  ynset wurde foar it kampioenskip. It is ek mooglik om fia de Stifting Klompkesilen nije klomppakketten te bestellen foar € 30,00 it stik en in retoerbon fan  € 10,00 as binnen 2 jier oan in I.F.K.K. dielnommen wurdt. De klompen kinne op skoalle of thús yn elkoar set wurde. Fan de skoallen dy ‘t boupakketten bestelle ferwachtsje wy wol dat hja meidwaan sille oan it kommende kampioenskip.